Rada spolku SPKFree.Net svolává:

XVI. Mimořádnou členskou schůzi na 09.07.2019 od 08:00

Místo: Sídlo spolku, Šumperk, Dolnostudénská 8 (mapa)


Aby byla schůze usnášeníschopná musí dorazit nadpoloviční většina členů. V opačném případě bude schůze ukončena a bude svolána náhradní členská schůze na 02.08.2019 17:00


Rada Spolku svolává tuto mimořádnou schůzi v reakci na rozhodnutí krajského soudu v Brně, který zrušil spolek Oslavany.NET. Toto zrušení odůvodnil v zásadě tak, že spolek, jako hlavní činnost podniká a narušuje hospodářskou soutěž.

Program:
08:00 - 08:10 Prezence členů (podrobnosti)
08:10 - 08:20 Zahájení schůze, volba zapisovatele a ověřovatele, schválení programu (podrobnosti)
velmi pravděpodobně bude schůze ukončena pro neusnášeníschopnost, proto je vypsán termín náhradní schůze 02.08.2019
??:?? - ??:?? Projednání dalšího směrování Spolku v návaznosti na výše uvedené riziko (podrobnosti)


Prezence členů.


Zahájení schůze.


Projednání dalšího směrování Spolku v návaznosti na výše uvedené riziko